Obchodní podmínky

Naše obchodní podmínky se vztahují na všechny objednávky na Jazykové studio Němčina se Sárou, na www.nemcinasesarou.cz, na emailové adrese vltavska@nemcinasesarou.cz nebo telefonicky, tel: 602 486 084

Objednávky služeb a termínů se přijímají přes Kontaktní formulář na webových stránkách www.nemcinasesarou.cz, telefonicky, e-mailem či osobně s lektorkou Ivetou Sárou Vltavskou na provozovně na adrese Denisovo nábřeží 6, Plzeň.

Úhrada za objednaný termín našich služeb je možná pouze bankovním převodem na účet provozovatele a tato není vratná. Úhrada je pouze přenositelná na jiný volný termín či na jinou osobu.  

Jazykové studio Němčina se Sárou si vyhrazuje právo kdykoliv změnit rozvrh a ceník bez udání důvodů.

Zákazníci Jazykového studia Němčina se Sárou se účastní lekcí na vlastní odpovědnost. Osoby mladší 16 let se mohou účastnit lekcí a vstupovat do prostor studia pouze doprovodu osoby starší 18 let. Děti do prostor studia vstupovat nesmí.

Jazykové studio Němčina se Sárou neručí za cennosti odložené kdekoli v prostorách šatny a studia i mimo ně.

Údaje našich zákazníků nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami. Údaje, které třetím stranám poskytujeme, jsou využívány výhradně za účelem, úhrady či poskytnutí domluvených služeb. 

Nedílnou součástí Obchodních podmínek Jazykového studia Němčina se Sárou je Provozní řád studia.

Provozní řád

pro Jazykové studio Němčina se Sárou, Denisovo nábřeží 6, Plzeň, 1. patro
Provozovatel: Bc. Iveta Sára Vltavská, Elišky Krásnohorské 23, 323 00 Plzeň
s účinností od 01. 09. 2019

Tento Provozní řád upravuje vzájemné smluvní a obchodní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi uvedeným provozovatelem Jazykového studia Němčina se Sárou a jeho klienty při poskytování jeho služeb. Vstupem do studia za účelem využití nabízených služeb se klient zavazuje tento řád dodržovat.

I.     SOUHLAS S PODMÍNKAMI

 1. Klient je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Uhrazením poplatku za služby Jazykového studia Němčina se Sárou dle platného ceníku klient vyjadřuje s Provozním řádem studia svůj plný a bezvýhradný souhlas. Zakazuje se vstup osob do prostoru studia bez řádně zaplaceného poplatku za vybrané služby dle platného ceníku.

II.    PROVOZ, PROVOZNÍ DOBA, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Jazykové studio Němčina se Sárou je určeno pro nabízené lektorské služby:
 1. Služby Jazykového studia Němčina se Sárou lze objednat přes Kontaktní formulář na webových stránkách www.nemcinasesarou.cz, telefonicky, e-mailem či osobně s lektorkou Ivetou Sárou Vltavskou na provozovně na adrese Denisovo nábřeží 6, Plzeň.
 2. Provozní doba Jazykového studia Němčina se Sárou se řídí aktuálním rozvrhem studia dle individuálních objednávek termínů.
 3. Klient je oprávněn vstoupit do prostor studia a užívat jednotlivá zařízení a vybavení anebo čerpat jeho služby pouze na základě řádné úhrady převodem na účet podle druhu čerpané služby v souladu s aktuálně platným ceníkem služeb či individuálně dohodnuté ceny. Aktuálně platný ceník služeb je zveřejňován na internetových stránkách www.nemcinasesarou.cz.
 4. Studio nenese žádnou odpovědnost na věcech klienta vnesených do studia.
 5. Provozovatel studia vykonává všechny svoje nabízené služby, viz výše, pod vedením certifikované lektorky pro výuku jazyka.
 6. V případě, že nastane jakákoli neočekávaná událost z technických důvodů, která znemožňuje poskytnutí stanovených služeb, je provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit. Za uhrazené vstupné provozovatel v takovém případě klientům poskytne adekvátní náhradu v jiném termínu.
 7. Vstupné se hradí bezhotovostně bankovním převodem na účet provozovatele studia. Je nutné, aby platba za objednané služby byla připsána na účet provozovatele studia před začátkem objednané lekce. Úhrada služeb studia v hotovosti není možná.
 8. Objednaný a domluvený termín výukové lekce lze zrušit nejméně 24 hodin před jejím začátkem. Úhradu za zrušenou lekci lze využít v jiném volném termínu dle domluvy s lektorkou.
 9. Reklamace: Úhrada za objednanou službu studia je nevratná. Pokud by klient z jakéhokoli důvodu nemohl v dalším termínu objednanou službu studia využít (např. ze zdravotních důvodů), pak je možné objednanou službu delegovat na jinou osobu.
 10. Nezruší-li klient objednanou a domluvenou lekci nejpozději 24 hodiny před jejím začátkem a na lekci se nedostaví, úhrada za objednanou službu propadá.
 11. Objednáním služeb Jazykového studia Němčina se Sárou uděluje klient provozovateli, ve smyslu § 5 zákona č. 101/2000 Sb., souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které při objednávce služeb poskytnul, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovávány výlučně za účelem vedení databáze klientů Jazykového studia Němčina se Sárou.

III.  PRAVIDLA CHOVÁNÍ, ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

 1. Při využívání služeb Jazykového studia Němčina se Sárou jsou klienti povinni řídit se pokyny lektorky jazyka a provozovatele studia.
 2. Vstup do Jazykového studia Němčina se Sárou je povolen pouze v čistém a vhodném oblečení a po vyzutí obuvi či navlečení ochranných návleků na obuv, které jsou k dispozici u vstupu do studia. Vstup naboso není povolen z hygienických důvodů.
 3. Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý klient povinen uložit na místě k tomu určeném. Za věci klienta vnesené do prostor studia nepřebírá provozovatel žádnou odpovědnost.
 4. Je vhodné si přinést do studia na objednanou lekci svoje vlastní nápoje v uzavíratelné plastové láhvi. Ve studiu není možné z provozních a hygienických důvodů nápoje klientům poskytovat.
 5. Klienti užívají veškeré zařízení Jazykového studia Němčina se Sárou na vlastní nebezpečí. Před započetím každé lekce jsou klienti povinni se přesvědčit, zda výukové pomůcky či zařízení nejeví známky poškození či závady, které by bránily jejich bezpečnému užití. V případě zjištění jakéhokoli poškození či závady je povinností každého klienta uvedenou skutečnost neprodleně oznámit lektorce či provozovateli jazykového studia. Užívání a manipulace s takovýmto zařízením je zakázáno.
 6. Provozovatel ani lektorka nenesou odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé při výuce jazyka ve studiu či nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením studia. Dotazy týkající se manipulace s pomůckami a zařízením zodpoví instruktorka. Jakékoliv zranění způsobené při výuce je nutno ihned hlásit lektorce v průběhu lekce. Po skončení lekce nebude na pozdější oznámení brán zřetel.
 7. Při jazykových lekcích ve studiu je klient povinen chovat se tak, aby neohrozil své zdraví, zdraví lektorky či zdraví ostatních účastníků výuky.
 8. Klienti jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru studia, za ochranu majetku provozovatele a za škody způsobené byť neúmyslně či vzniklé porušením Provozního řádu.
 9. Klienti jsou povinni respektovat příslušné protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm ve všech prostorách Jazykového studia Němčina se Sárou. Zjištěné závady a havárie jsou klienti povinni nahlásit ihned lektorce nebo provozovateli.
 10. V prostorách Jazykového studia Němčina se Sárou platí přísný zákaz konzumace vlastních potravin, kouření a požívání alkoholických nápojů či jiných omamných či psychotropních látek. Dále není dovoleno vnášet do prostor Jazykového studia Němčina se Sárou zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku provozovatele a třetích osob.
 11. Zakazuje se pod pokutou až 100 000 Kč fotografování, filmování, natáčení a jiné pořizování záznamů v prostorách studia bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a to všem platícím i neplatícím osobám bez výjimky.
 12. Do všech prostor Jazykového studia Němčina se Sárou je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení, či osobám jinak porušujícím Provozní řád Jazykového studia Němčina se Sárou. V těchto případech je lektorka či provozovatel oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby studio opustily. Pokud tak neučiní, mohou být z prostor studia bez náhrady vyvedeny.
 13. Klient odpovídá za poškození, zničení či ztrátu majetku provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Klient, který škodu způsobí, je povinen ji provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.
 14. Při užívání studia je každý klient povinen zachovávat pořádek, např. veškeré vnesené věci jako např. odpadky opět odnést s sebou. Za věci zapomenuté ve studiu nenese provozovatel studia žádnou odpovědnost.
 15. Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli aktualizovat či jednostranně změnit. Nové znění Provozního řádu bude účinné ode dne zveřejnění nového znění Provozního řádu na internetových stránkách www.nemcinasesarou.cz a v prostorách studia.

         Tento Provozní řád je platný a účinný od 01. 09. 2019.

            Provozovatel:                       Bc. Iveta Sára Vltavská

            IČ:                                          66406277

            Název provozovny:             Jazykové studio Němčina se Sárou

            Adresa provozovny:             Denisovo nábřeží 6, Plzeň

            Kontakt:                                vltavska@nemcinasesarou.cz

            Tel.:                                        602 486 084

INFORMACE O PROVOZOVATELI

Bc. Iveta Sára Vltavská
Elišky Krásnohorské 23, Plzeň 1, 323 00, Česká republika

IČ: 66406277

Nejsme plátci DPH.


Kontakt:
E-mail: vltavska@nemcinasesarou.cz
Tel.:+420 602 486 084

 

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 01. 09. 2019.

Máte zájem o mé služby nebo se chcete na něco zeptat? Napište mi!

Jméno a příjmení: *
Telefon:
E-mail: *

Vaše zpráva:Němčina se Sárou Plzeň