Provozní řád

pro studio fitness poradenství Zdravé posilování, Denisovo nábřeží 6, Plzeň, 1. patro
Provozovatel: Bc. Iveta Sára Vltavská, Elišky Krásnohorské 23, 323 00 Plzeň
s účinností od 01. 09. 2019

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní  vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

 1. Návštěvník studia fitness poradenství Zdravé posilování je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením poplatku za služby studia dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.
 2. Úhrada za služby studia je možná pouze přímou On Line platbou . Hotovost nepřijímáme.
 3. Návštěvník studia je povinen řídit se provozním řádem studia a pokyny instruktora.
 4. Zakazuje se vstup osob do prostoru studia bez řádně zaplaceného poplatku za vybrané služby dle platného ceníku.
 5. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme před návštěvou našeho studia nechat se vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav klientů nenese studio fitness poradenství Zdravé posilování žádnou zodpovědnost. Návštěvníci využívají zařízení a služby studia na vlastní nebezpečí.
 6. Ve studiu a všech prostorách k němu náležících (šatna, sociální zařízení) platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod. Zakazuje se znečišťovat jakékoli prostory studia.
 7. Přivede-li návštěvník studia s sebou dítě do 15 let, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru studia. Osoby mladší 15 let se smí pohybovat ve studiu pouze v doprovodu rodičů a ti nesou veškerou zodpovědnost za případné škody na zdraví dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.
 8. Do všech prostor studia je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby studio opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.
 9. Návštěvník odpovídá za škodu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.
 10. Zakazuje se pod pokutou až 100 000 Kč fotografování, filmování, natáčení a jiné pořizování záznamů v prostorách studia bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a to všem platícím i neplatícím osobám bez výjimky.
 11. Před vstupem do studia je každý návštěvník povinen se vyzout. Doporučujeme, aby se okamžitě přezul do vlastní čisté obuvi.
 12. Každý návštěvník je povinen mít s sebou 2 vlastní ručníky, jeden na utírání a druhý pod sebe.
 13. Za cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky, mobilní telefony a jiné nese plnou zodpovědnost návštěvník, je možné si je po dobu návštěvy studia odložit u instruktora se svým souhlasem.
 14. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny odnést si všechny svoje věci, zhasnout světlo, šatnu zamknout a klíč předat zpět ve studiu. Za věci zapomenuté ve studiu a šatně nenese provozovatel studia žádnou odpovědnost. Návštěvník odpovídá za škodu, která vznikne poškozením zařízení šatny.
 15. Věříme, že dodržování těchto pravidel nám i Vám pomůže vytvořit příjemnou atmosféru v bezpečném prostředí, kde každý najde to, co hledá.

Máte zájem o mé služby nebo se chcete na něco zeptat? Napište mi!

Jméno a příjmení: *
Telefon:
E-mail: *

Vaše zpráva:Němčina se Sárou Plzeň